Operationella områden

Tjänsten Helsinki Region Infoshare har som mål att utveckla fyra centrala områden: dataproduktion, tillgång till data, datadelning och utnyttjande av data.

Produktion av data

Tjänsten har som mål att främja öppnandet av existerande kommunala data för större tillgänglighet. Jämförbarhet, tillgänglighet och användbarhet av datamaterial förutsätter samarbete mellan kommuner, eller dataproducenter. Det här samarbetet innebär harmonisering av data, men också bland annat utveckling av material. Det är mycket viktigt att dataproduktionen utvecklas så att den allt bättre stöder en öppen, webbaserad datadelningsmodell. Samtidigt ska slutanvändaren av data tas i beaktande.

Att öppna data

Tjänsten innehåller öppnandet av en funktion som har planerats för att stöda och koordinera tillgängligheten av data. Den kallas Clearinghouse, och fungerar som en förbindelse mellan producenter och användare av data. Funktionen bland annat prioriterar data som görs tillgänglig, stöder dataproducenter med att göra deras data tillgängliga, ser efter kvalitetskontrollen och samlar och delar användarrespons till producenterna.

Att dela data

I tjänsten ingår en nättjänst som tryggar tillgängligheten, åtkomligheten och användbarheten av källor för öppna data. Tjänsten kan beskrivas som en sökmotor för datakällor, som för slutanvändaren till rätta data. Tjänsten kan också användas för att samla direkt användarrespons i fråga om datakällorna och deras användbarhet.

Att utnyttja data

Öppna data är avsedda för alla som är intresserade av det: kommunförvaltning, företag, universitet, läroinrättningar, forskningsinstitut och medborgare. Informationen kan tillämpas på många olika sätt. Det kan användas som sådant som stöd för beslutsfattande, planering eller forskning. Information kan läggas till befintliga eller nya applikationer. Eller så kan det kombineras och presenteras på ett helt nytt sätt.

Hur data kan användas ska inte fastställas på förhand på något sätt – slutligen är det endast fantasin som ställer gränser för hur informationen kan utnyttjas. Huvudsaken är att erbjuda data till en större publik som kan använda dem så enkelt som möjligt och på vilket sätt de vill.