Vad är HRI?

Städerna samlar hela tiden in och producerar stora mängder data som används i planering, produktion och beslutsfattande. Det utnyttjas också i utvärderingen av kommunala funktioner. Traditionellt har dessa data använts endast internt inom staden, men städerna i Helsingforsregionen har öppnat dessa data sedan 2011.


Framsidan av HRI - 2 years of open public data publication.
Helsinki Region Infoshare har publicerat en handbok (på engelska) som ger incitament för öppnande av offentliga data, och berättar hur öppna data slog igenom inom den offentliga förvaltningen i Finland.

Öppna data förbättrar medborgarnas kunskap och förståelse om sitt bostadsområde, dess historia och framtida utveckling. Det här ökar aktiviteten, deltagandet och interaktionen bland medborgarna överlag. Öppna data kan betraktas som en möjliggörare för skapandet av nya tjänster och affärsmöjligheter, och som stöd för forskning och utveckling. Värdet på öppna data ökar ju mera de används.

Tjänsten Helsinki Region Infoshare (HRI) har som mål att göra regional information snabbt och enkelt tillgänglig för alla. Väsentligen är HRI en nättjänst för snabb och enkel tillgång till källor för öppna data mellan städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. De data som publiceras är exempelvis statistik, geografiska data och gränssnitt i realtid. De data ger en omfångsrik och omväxlande syn på olika urbana fenomen, såsom boendeförhållanden, ekonomi och välmående, sysselsättning och trafik.

Data kan användas i forsknings- och utvecklingssammanhang, beslutsfattande, visualisering och datajournalism och i utvecklingen av applikationer. Data kan användas av medborgare, företag, universitet, läroinrättningar, forskningsinstitut eller kommunalförvaltning. De data som erbjuds är färdiga att användas gratis. Det finns inga begränsningar för användarna; ven som helst som är intresserad av öppna data kan delta.

Till exempel, befintliga öppna data har redan utnyttjats på olika sätt. Ta en titt på HRI showcase gallery för en överblick över applikationer och tjänster som skapats med hjälp av öppna data.

Det finns fyra operationella områden där HRI-tjänsten huvudsakligen fungerar:

  1. att producera data
  2. att öppna data
  3. att dela data
  4. att utnyttja data

Den huvudsakliga operationella aktiviteten är att stöda informationsproducenter i öppnandet av data och att öka dess utnyttjande genom kommunikation i många kanaler. Mer information om de operationella områdena finns här .

Finansiering och förverkligande

HRI-tjänsten finansieras av städerna Esbo, Helsingfors, Vanda och Grankulla. Finansministeriet och Sitra har också stött tjänsten i projektplaneringsstadiet.

Det operativa förverkligandet av tjänsten sköts av en styrelse som bildats av tjänstens finansierare och verkställare, samt Helsingfors stadskansli och Forum Virium Helsinki.

Tjänsten HRI:s historia i korthet

Forum Virium Helsinki var ansvarig särskilt för projektplaneringsstadiet 2010–2013, och för implementeringen av underprojekt och koordination. Det här målet hade uppnåtts vid ingången av år 2014; HRI-tjänsten har blivit en del av de normala kommunala funktionerna. Sedan 2014 har Helsingfors stadskansli svarat av tjänsten.