Vad är öppna data?

Med öppna data avses ofta offentlig information som har gjorts gratis tillgänglig för vem som helst att använda. Trots det publicerar även företag, andra organisationer och medborgare öppna data. Öppenheten av data betyder i praktiken att data har gjorts användbara så enkelt som möjligt för vem som helst. Graden av öppenhet kan variera ur olika perspektiv. De viktigaste är teknisk tillgänglighet, gratis åtkomst, licens som tillåter återutnyttjande samt möjlighet att hitta och förstå. Ju mera användningen av data har begränsats, med avsikt eller inte, desto mindre öppet är det.

Principerna för öppna data

Principerna för öppna data: offentlig, i ett maskinläsbart format, licencierad och avgiftsfri.
Foto: Tussitaikurit.
  • Public domain: Data bör vara offentlig information för att öppnas för allmänt bruk. Känslig eller annars komprometterande information får inte publiceras på grund av skydd av individuella privata rättigheter och generell samhällelig säkerhet.
  • Teknisk tillgänglighet: Data har publicerats i format som datorprogram kan förstå och som gör det enkelt att utnyttja data i utvecklingen av nya nättjänster. Information i PDF-dokument eller på de flesta HTML-nätsidor är ofta svår att använda i derivatarbeten. På sätt och vis hålls informationen låst inne i dokumentet. Att publicera data i formaten CSV eller XLS, eller att ge tillgång till den ursprungliga datakällan genom ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) är bättre lösningar.
  • Gratis åtkomst: Data kan tillgås utan kostnader. Gratis åtkomst är särskilt viktigt för användare som utforskar öppna data för första gången. Gratis åtkomst tillåter experimentering med data utan budgetbyråkrati.
  • Licensering som tillåter återutnyttjande: Publiceraren tillåter återutnyttjande och uttrycker det tydligt i licensen som följer med datamaterialet. I annat fall kan det vara så svårt att hitta användarvillkoren att datamaterialet inte utnyttjas.
  • Hittbarhet: Befintligheten och stället av en datakälla bör vara i offentlig kännedom. Att publicera data i en offentlig datakatalog är ett bra sätt att förbättra hittbarheten.
  • Begriplighet: Strukturen och betydelsen av datamaterialet har beskrivits och dokumenterats. Om det inte är beskrivet kan det inte tolkas och förblir sålunda oanvändbart.

Varför öppna data?

Information är en resurs som aldrig slits. Det sägs att information blir värdefullare om den används. Den stöder inlärning, beslutsfattande och intelligent användning av andra resurser. Ofta är information och nyttorna av dess användning tillgängliga endast för ett fåtal personer. Öppna data gör det enklare att använda information, var det än behövs. Statliga myndigheter i Finland producerar hela tiden stora mängder data som det oftare skulle vara möjligt att använda utanför staten. Särskilt eftersom kvaliteten på informationssystemen i Finland är hög.

Information har tidigare publicerats på papper och på nätsidor, på ett sätt som gjort vidareanvändningen av den väldigt svår eller till och med i praktiken omöjlig. I dagsläget har utvecklingen av internet gjort det möjligt att distribuera information effektivt i digital form.

Att göra information tillgänglig i form av öppna data minskar hindren i användningen av den. Målet är att erbjuda mera data i lämpligt format för samhället som helhet, där information behövs.

Att dela offentlig information som öppna data utan avgifter gynnar individer, gemenskaper, företag och hela samhället.

Nyttorna av öppna data

Transparens och demokrati: Öppna data stöder aktivt medborgarskap, forskning och journalism genom att öka transparensen. Exempelvis underlättar det diskussionen på sociala medier genom att göra det lättare att hänvisa till statlig information.

Business och innovation: Att ge gratis tillgång till statliga data är positivt för företagen. Det skapar nya marknader och stöder innovation. Till exempel, nya sätt att använda information har många gånger hittats av personer som har en annan utbildningsbakgrund än de vanliga användarna.

Statlig effektivitet: Ökad öppenhet av data gör det enklare också för andra statliga myndigheter att använda materialet. Harmonisering av formerna för informationshantering medför stordriftsfördelar och gör det lättare att överföra kunskaper mellan organisationer. Öppna data kan också hjälpa med att finna praxis där den digitala informationens potential ännu inte har uppdagats.

Öppna data internationellt

Öppnandet av data startade i Förenta staterna och Storbritannien och har nu spridit sig till de flesta industrialiserade länderna. Öppna data är en filosofi enligt vilken samarbete mellan offentliga sektorn, medborgare, webbutvecklare och andra användare värnas om och görs effektivare för att producera mera av det gemensamma goda.

Det finns hundratals portaler med öppna data världen runt. I Europa samlar the European Data Portal metadata om offentliga data portaler från olika europeiska länder. Metadata om Finland samlas från den nationella portalen för öppna data Avoindata.fi.

Tim Berners-Lee: The next web at TED2009.