HRI:n toimintamalli

HRI-palvelu toimii neljällä osa-alueella: tiedon tuottaminen, avaaminen, jakaminen ja hyödyntäminen. HRI:n päätehtävä on tukea kaupunkien työntekijöitä datan avaamisessa ja edistää avattujen datojen hyödyntämistä.

HRI:n toimintamallin keskeiset osa-alueet: datan tuottaminen, avaaminen, jakaminen ja hyödyntäminen.
HRI-palvelun toimintamalli ja palvelun keskeiset osa-alueet.

Datan tuottaminen

HRI:n tarkoituksena on edistää kuntien olemassa olevan tiedon avaamista nykyistä laajempaan käyttöön. Tietoaineistojen vertailtavuus, löydettävyys ja käytettävyys edellyttävät yhteistyötä kuntien eli tiedon tuottajien välillä. Yhteistyötä tehdään muun muassa tietojen harmonisoinnissa ja datan jatkokehittämisessä. Jatkossa tietotuotannon toivotaan tukevan paremmin avointa, verkossa tapahtuvaa datan jakelua ja huomioivan myös tiedon hyödyntäjät.

Datan avaaminen

HRI-palveluun sisältyy ns. clearing house -toiminto, jonka tarkoitus on avustaa ja koordinoida datan avaamista. Clearing house toimii Helsingin kaupungin kaupunginkansliassa, mutta palvelee tiedon tuottajia ja käyttäjiä seudullisesti. Sen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi tiedon tuottajien avustaminen datan avaamisessa, laadunvarmistus sekä käyttäjäpalautteen kokoaminen ja välittäminen tiedon tuottajille. Clearing house myös ylläpitää HRI:n verkkosivustoa sekä hoitaa HRI:n viestintää.

Datan jakaminen

HRI-palvelun näkyvin osa on www.hri.fi-verkkopalvelu, jossa pääkaupunkiseudun kaupunkien avoin data on helposti löydettävissä. Verkkopalvelua voi ajatella eräänlaisena avoimen datan hakukoneena, joka ohjaa tiedonjanoisen oikean datan luokse. Palvelussa myös kerätään käyttäjiltä suoraa palautetta datasta ja sen käytettävyydestä. Maailmalla vastaavia verkkopalveluja on esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Datan hyödyntäminen

Avoin data on tarkoitettu kaikille siitä kiinnostuneille: kuntien hallinnolle, yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja kansalaisille. Dataa voi soveltaa monella tapaa. Sitä voidaan käyttää sellaisenaan päätöksenteon, suunnittelun tai tutkimuksen tueksi. Dataa voidaan ottaa osaksi olemassa olevaa tai uutta sovellusta. Tai dataa voidaan yhdistellä ja esittää aivan uudella tavalla.

Datan käyttötarkoituksia ei kuitenkaan ole tarkoitus etukäteen rajata – viime kädessä avoimen datan hyödyntämisessä vain mielikuvitus on rajana. Tärkeintä on, että nykyistä laajempi käyttäjäkunta voi haluamallaan tavalla hyödyntää avointa dataa mahdollisimman helposti.

HRI-palvelu tukee datan hyödyntäjiä mm. järjestämällä kehittäjätapaamisia, vastaamalla datatoiveisiin ja muihin hyödyntäjien esittämiin kysymyksiin sekä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja hackathoneihin.