HRI:n toimintamalli

HRI-palvelu toimii neljällä osa-alueella: tiedon tuottaminen, avaaminen, jakaminen ja hyödyntäminen. HRI:n päätehtävä on tukea kaupunkien työntekijöitä tietovarantojen avaamisessa ja edistää avattujen datojen hyödyntämistä.

HRI-palvelun toimintamalli ja palvelun keskeiset osa-alueet.

Tiedon tuottaminen

HRI:n tarkoituksena on edistää kuntien olemassa olevan tiedon avaamista nykyistä laajempaan käyttöön. Tietoaineistojen vertailtavuus, löydettävyys ja käytettävyys edellyttävät yhteistyötä kuntien eli tiedon tuottajien välillä. Yhteistyötä tehdään muun muassa tietojen harmonisoinnissa ja tietoaineistojen jatkokehittämisessä. Jatkossa tietotuotannon toivotaan tukevan paremmin avointa, verkossa tapahtuvaa tiedon jakelua huomioiden myös tiedon hyödyntäjät.

Tiedon avaaminen

HRI-palveluun sisältyy ns. clearing house -toiminto, jonka tarkoitus on avustaa ja koordinoida tiedon avaamista. Clearing house toimii Helsingin kaupungin kaupunginkansliassa, mutta palvelee tiedon tuottajia ja käyttäjiä seudullisesti. Sen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi tiedon tuottajien avustaminen tiedon avaamisessa, laadunvarmistus sekä käyttäjäpalautteen kokoaminen ja välittäminen tiedon tuottajille. Clearing house myös ylläpitää HRI:n verkkosivustoa sekä hoitaa HRI:n viestintää.

Tiedon jakaminen

HRI-palvelun näkyvin osa on www.hri.fi-verkkopalvelu, jossa avoimet tietoaineistot ovat helposti löydettävissä. Verkkopalvelua voi ajatella eräänlaisena tietoaineistojen hakukoneena, joka ohjaa tiedonjanoisen oikean tiedon luokse. Palvelussa myös kerätään käyttäjiltä suoraa palautetta tietoaineistoista ja niiden käytettävyydestä. Maailmalla vastaavia verkkopalveluja on esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Tiedon hyödyntäminen

Avoin tieto on tarkoitettu kaikille siitä kiinnostuneille: kuntien hallinnolle, yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja kansalaisille. Tietoa voi soveltaa monella tapaa. Sitä voidaan käyttää sellaisenaan päätöksenteon, suunnittelun tai tutkimuksen tueksi. Tietoa voidaan ottaa osaksi olemassa olevaa tai uutta sovellusta. Tai tietoja voidaan yhdistellä ja esittää aivan uudella tavalla.

Tiedon käyttötarkoituksia ei kuitenkaan ole tarkoitus etukäteen rajata – viime kädessä tiedon hyödyntämisessä vain mielikuvitus on rajana. Tärkeintä on, että nykyistä laajempi käyttäjäkunta voi haluamallaan tavalla hyödyntää tietoja mahdollisimman helposti.