Användarvillkor

Användarvillkor

De här användarvillkoren tillämpas från och med 15.3.2011 på nättjänsten Helsinki Region Infoshare (nedan “Tjänsten”) och på materialet i Tjänsten. Då du använder Tjänsten godkänner du att de här användarvillkoren binder dig. Användarvillkoren har uppdaterats 17.2.2015.

Beskrivning av Tjänsten

Tjänsten erbjuds av Esbo, Helsingfors, Vanda och Grankulla städer (nedan “Tjänsteleverantörerna”). Med hjälp av tjänsten kan användaren hitta offentlig information, i form av öppna data, som produceras av myndigheter i Helsingforsregionen.

Informationen som erbjuds kan utnyttjas enligt de villkor som fastställs nedan under Användningsrätt.
Utöver datamaterialen finns i Tjänsten möjlighet till diskussion.

Användningsrätt

Tjänsten innehåller material från flera olika källor: datamaterial och deras metadata producerade av offentliga samfund, skrifter och kommentarer producerade av Tjänstens användare och artiklar och andra skrifter producerade av Tjänstens administratörer. Huvudsakligen omfattas alla dessa av omfattande användningsrätt enligt villkoren i licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell. Undantagen nämns separat vid varje material.

Datamaterial

Ägande- och immaterialrätten för datamaterialen i Tjänsten hör till skaparen av respektive datamaterial. Huvudsakligen har Tjänstens användare omfattande användningsrätt till datamaterialen enligt villkoren i licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Datamaterial får fritt kopieras, distribueras, visas och presenteras samt användas som en del av ett annat verk. Datamaterial får användas både för icke-kommersiella och för kommersiella syften.

Ett villkor för användningen är att skaparen av datamaterialet ska nämnas. På begäran av skaparen av datamaterialet ska den här hänvisningen tas bort. Datamaterialets skapare har uppgetts vid varje datamaterial. Datamaterialets skapare får inte anges så att det hänvisar till att skaparen eller Tjänsten stöder den som använder datamaterialet eller sättet att använda detta. I samband med datamaterialens metadata nämns användarvillkoren för det ifrågavarande materialet. I vissa fall kan användarvillkoren avvika från det ovannämnda.

Diskussion

Tjänstens användare kan lägga till skrifter på sidorna och kommentera andra användares skrifter. Tjänstens användare ger fri användningsrätt till sina skrifter och kommentarer enligt villkoren i licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell.

Om användaren fogar bilder till sin skrift eller kommentar, ska han eller hon ha upphovsrätt till bilden. Dessutom behövs tillstånd för publicering av bilden på internet av de personer som syns på bilden. Tjänstens användare ger fri användningsrätt till sina bilder enligt villkoren i licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell.

Diskussionen ska följa god sed och Finlands lagstiftning. Användarna ansvarar för de skrifter och kommentarer som de lägger upp. All slags reklam i diskussionen är förbjuden. Tjänsteleverantörerna kan vid behov redigera skrifter och kommentarer och stryka skrifter som bryter mot god sed eller lagstiftningen eller som annars är olämpliga. Om användaren märker skrifter som bryter mot användarvillkoren, ska dessa meddelas till administratören. Upprepat brytande mot användarvillkoren eller allvarligt brytande mot dem kan leda till tillfällig eller permanent avstängning från Tjänsten.

Applikationsgalleriet

Applikationerna i applikationsgalleriet är inte gjorda av HRI och upphovsrättigheterna hör till de som skapat applikationerna. Licensen Creative Commons 4.0 gäller inte applikationer, och de får inte kopieras, distribueras, redigeras eller kombineras fritt, om det inte särskilt har nämnts något annat vid applikationen eller om den som skapat applikationen inte särskilt har gett tillstånd till det.

Andra skrifter i Tjänsten

Ägande- och upphovsrätterna till skrifter såsom artiklar och blogginlägg som tjänsteleverantörerna publicerar i Tjänsten hör till skribenterna. Tjänstens användare har omfattande användarrättigheter till de här skrifterna enligt villkoren i licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell.

Tjänsten utseende, tekniska förverkligande, varumärken och logotyper

Källkoderna för det tekniska förverkligandet av tjänsten finns tillgängliga öppet på GitHub. Att kopiera Tjänsten som sådan är förbjudet. Varumärkesrätterna för varumärken och logotyper som förekommer i Tjänsten hör till deras rättsinnehavare. Om annan användning av varumärken och logotyper är tillåten, har detta och villkoren för användningen nämnts vid ifrågavarande varumärken och logotyper.

Datasekretess

Användare av Tjänsten som deltar i diskussionen ombeds uppge sin e-postadress och sitt namn eller sin pseudonym. De här uppgifterna sparas i ett personregister i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999). En registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen och information om de registrerades rättigheter finns att tillgå här.

Ansvarsfrihet

Tjänsten innehåller både datamaterial och deras metadata producerade av offentliga samfund och skrifter och kommentarer producerade av Tjänstens användare. Tjänsteleverantörerna ansvarar inte för riktigheten av data som finns i Tjänsten. Tjänstens användare använder datamaterialen som finns i Tjänsten på eget ansvar. Tjänsteleverantörerna ansvarar inte för omedelbara eller indirekta skador som användningen av datamaterialen orsakar. Tjänsteleverantörerna ansvarar heller inte för skador som orsakas av avbrott i Tjänsten. Vänligen meddela fel eller brister i datamaterialen eller deras metadata till administratörerna.

Tankar och åsikter som framförs i diskussionen är skribenternas egna. Tjänsteleverantörerna ansvarar inte för innehållet i texterna. Tjänsteleverantörerna ansvarar inte för eventuella kränkningar av immateriella eller andra rättigheter som utförs av Tjänstens användare eller övriga tredje parter. Misstänkta kräkningar av rättigheter ska dock anmälas till administratörerna hri [at] hel.fi, som vid behov tar bort det ifrågavarande materialet från Tjänsten.

Ändring av användarvillkoren

Tjänsteleverantörerna har rätt att ensidigt ändra dessa användarvillkor. Ändringarna träder i kraft då de syns i Tjänsten. I användarvillkoren nämns ett datum då de senast ändrats.

Övriga villkor

På de här användarvillkoren och användningen av Tjänsten tillämpas Finlands lagstiftning. Eventuella meningsskiljaktigheter löses i Helsingfors tingsrätt.