Huvudstadsregionens bygginformationsnät

Bygginformationsnätet innehåller rutspecifik information om byggnadernas antal, våningsyta och användningssyfte, samt regional effektivitet.

Data är tillgängligt för åren 1997-2003 och från 2008 framåt. Av dataskyddsskäl har rutor med färre än fem byggnader utelämnats från materialen för 1997–2017. Från och med bygginformationsnätet för 2018 innehåller materialet även rutor med 1-4 byggnader. (Värdet 4 i kolumnerna Raklkm_as och Raklkm_muu betyder att deras antal på i rutan är mindre än 5, men det totala antalet byggnader är mer än 5.) Rutans storlek är 250m x 250m och i material som publicerades före 2013 är storleken 500m x 500m. Datas innehåll och variabeluppgifterna beskrivs närmare i databeskrivningsformuläret (på finska)..

Byggnader som man av en eller annan orsak inte har lyckats binda till någon plats, har förenats med en ruta belägen nere till höger i datan, i Finska viken.

Egenskaper

  • INDEX = Rutornas unika ID
  • RAKLM = Antal byggnader. I materialet finns också kolumnerna Raklkm_as och Raklkm_muu som återspeglar antalet bostadshus och byggnader för andra ändamål.
  • KERALA = Byggnadernas totala våningsyta per ruta (i kvadratmeter våningsyta Kem².)
  • KATAKER = Det huvudsakliga syftet med byggnaden, som fastställs enligt vad största delen av byggnadens våningsyta används för.
  • SUMMA = Den totala våningsytan per syfte i rutor. Rapporteras för de tre största användningskategorierna.
  • ALUETEHOK = Områdeseffektivitet. Mängden våningsyta som byggts i förhållande till arealen (enhet m²). Du hittar mer detaljerade informationsbeskrivningar här

Data finns i shp- och tab-format.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 02.04.2012
Uppdaterad 06.07.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
  1. https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/4_Rakennettu_ymp_ja_maankaytto/Rakennustietoruudukko/Rakennustietoruudukko_tietokuvaus_052019.pdf
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 1997
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Huvudstadsregionens bygginformationsnät. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 04.12.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus