Mängden kommunalt avfall som uppkommit i huvudstadsregionen

Materialet innehåller information om kommunalt avfall som uppkommit i huvudstadsregionen (hushåll, privata tjänster, offentliga tjänster, förutom avlopps- och avloppsvattenhantering) och metoderna för hanteringen av kommunalt avfall enligt bransch åren 2012–2020. Mängden avfall har rapporterats i ton och kg/invånare och behandlingsmetoderna i ton och procent.

Kommunalt avfall är avfall som genererats i hushållen och som kan jämföras med hushållsavfall som ackumulerats i förvaltnings-, närings- och tjänstesektorer. Ett allmänt gemensamt drag hos kommunalt avfall är att det är avfall som genererats i konsumtionen av slutprodukter i samhällen.

Uppskattningarna av avfallsmängder för privata och offentliga tjänster baseras på årliga avfallsrapporter. Avfallsrapporter samlas in från några hundra företag/organisationer och med hjälp av personalstatistik generaliseras uppgifterna till att gälla för hela huvudstadsregionen. Organisationsurvalet varierar från år till år och uppgifterna baserar sig på organisationernas egna rapporter och därför kan volymuppskattningen fluktuera och innehålla osäkerhet.

De offentliga tjänsterna omfattar följande branscher:

 • Kontor inom offentlig förvaltning
 • Det nationella försvaret och fångvården
 • Grundskolor
 • Gymnasier
 • Yrkesskolor
 • Högskolor och annan utbildning
 • Sjukhus
 • Andra hälsovårdstjänster
 • Daghem
 • Andra vårdinstitutioner
 • Övriga sociala tjänster

De privata tjänsterna omfattar följande branscher:

 • Bilförsäljning, verkstäder och servicestationer
 • Matgrossister
 • Övrig partihandel
 • Livsmedelsbutiker
 • Övrig detaljhandel
 • Hotell
 • Restauranger
 • Transport, lagring och telekommunikation
 • Idrott
 • Rekreation och kultur
 • Övriga tjänster

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 07.03.2018
Uppdaterad 15.10.2021
Uppdateringsfrekvens
Länkar med ytterligare information
 1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatemaarat-ja-kierratysaste/
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Tidsserien börjar 2012
Tidsseriens korrekthet
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Mängden kommunalt avfall som uppkommit i huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 27.10.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus