Helsingin kaupungin meluselvitys 2017

Aineisto sisältää kesällä 2017 valmistuneen Helsingin meluselvityksen tulokset. EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys tehtiin nyt kolmannen kerran. Aiemmat selvitykset on tehty vuosina 2007 ja 2012. Helsingin kaupungin selvitykseen sisältyvät tiedot tie-, raide- ja lentoliikenteen aiheuttamasta melusta.

Tie- ja raideliikenteen meluselvitys tehtiin pääkaupunkiseudulla Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Selvitysalueen melutasojen, melulle altistuvien asukkaiden ja kohteiden määrittämiseksi laskettiin meluvyöhykkeet ja julkisivumelu-tasot päivä-ilta-yömelutasolla Lden ja yömelutasolla Lyö 4 metrin korkeudella.

Vuoden 2017 melulaskennat tehtiin ympäristömeludirektiiviin mukaisilla tie- ja rautatieliikennemelun CNOSSOS-EU-laskentamalleilla. Edellisessä selvityksessä 2012 käytettiin yhteispohjoismaisia melulaskentamalleja, joten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Uusi laskentatapa huomioi muun muassa, että osa asukkaista sijoittuu rakennusten hiljaisempien julkisivujen puolelle. Uudella asukaslaskentamenetelmällä altistuvien määrä on noin puolet vanhalla laskentatavalla lasketuista.

Melulle altistuvien osuus helsinkiläisistä on samaa suuruusluokkaa kuin aiemmin, kun otetaan huomioon asukasmäärän kasvu. Uusi asuinrakentaminen melualueilla lisää laskennallisesti altistuvien asukkaiden määrää, vaikka riittävä meluntorjunta olisikin toteutettu. Mallinnus ei huomioi asuinrakennusten meluntorjuntatoimia.

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta. Lisätietoja ja -ohjeita WFS-kohteiden haku -oppaasta.

EU-meluselvityksen tulokset

Helsingissä tie- ja katuliikenteen päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB meluvyöhykkeen asukasmäärä on uudella laskentatavalla 163 270. Melulle altistuvien asukkaiden määrä laskettiin myös aiemmin käytössä olleella asukaslaskentamenetelmällä, jotta eri vuosien tuloksia voitaisiin paremmin verrata keskenään. Tällä tavoin laskettuna tieliikenteen melulle altistuvia asukkaita on 14 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 selvityksessä.

Rautateiden päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB meluvyöhykkeen asukasmäärä on uudella laskentatavalla 6 520. Vanhalla laskentatavalla tarkasteltuna melulle altistuvien asukkaiden määrä on kasvanut 20 prosenttia vuoden 2012 meluselvityksestä. Altistujamäärien kasvu selittyy pääasiassa uudella radan varteen sijoittuvalla rakentamisella.

Raitioliikenteen päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB meluvyöhykkeen asukasmäärä on uudella laskentatavalla 23 920. Vanhalla laskentatavalla määrä on 20 prosenttia suurempi kuin edellisellä vuoden 2012 selvityksessä. Raitioliikenteen altistujamäärien eroavaisuuksien syitä ovat muutokset rataverkossa, kalustossa ja laskentavan tarkentuneissa asukastiedoissa sekä tarkennukset raitiovaunujen melupäästön määrittämisessä. Tulokset ovat kaupungin tasolla keskimäärin yhtenevät, mutta tarkennuksista johtuen paikalliset erot voivat olla merkittäviä.

Metroliikenteen päivä-ilta-yö-melutasot Lden ovat tässä selvityksessä pienemmät kuin edellisillä selvityskierroksilla, mutta uuden metroradan varteen sijoittuvan rakentamisen myötä altistujamäärä on pysynyt lähes samana kuin vuonna 2012. Uudella laskentatavalla päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB melu-vyöhykkeen asukasmäärä on 3 290. Melutason pienentymistä selittävät sääkorjauksen käyttö, muutokset metron liikennöinnissä, käytettävässä kalustossa ja tarkennukset asukastiedoissa sekä erot laskentamallissa.

Kansallinen meluselvitys

Meluselvityksen lisätyönä tehtiin laskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla melusuureille LAeq,7-22 ja LAeq,22-7 kahden metrin laskentakorkeudella.

Suomessa ympäristömelua säännellään valtioneuvoston päätöksessä (993/92) annettujen ohjearvojen nojalla. Ohjearvot koskevat päivän ja yöajan keskiäänitasoja LAeq ja ne on sidottu pohjoismaiseen laskentamalliin. Meluselvityksen täydennys tehtiin, koska Helsingin EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen 2017 tuloksia ei voida suoraan verrata kansallisiin melutason ohjearvoihin. Lisäksi ympäristömeludirektiivin mukaisessa meluselvityksessä käyttöön otetun uuden CNOSSOS-EU-melulaskentamallin vuoksi haluttiin lisää vertailukelpoista tietoa melulle altistuvien asukkaiden määrästä verrattuna vuoden 2012 meluselvitykseen.

Pohjoismaisella laskentamallilla saadut tulokset ovat katuliikenteen osalta hyvin yhtenevät aiemman selvityskierroksen laskentatuloksien ja väkiluvun kasvun kanssa. Tie- ja katuliikenteen yli 55 dB päiväajan keskiäänitasolle LAeq (7-22) altistuu 4 prosenttia enemmän asukkaita kuin vuonna 2012.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Meluselvitysten pohjalta laaditaan parhaillaan Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2018–2022. Toimintasuunnitelman tulee olla valmis 18.7.2018 mennessä.

Koordinaatisto(t)

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet

Julkaistut tasot

 • Meluselvitys_2017_alue_01_tieliikenne_L_Aeq_paiva
 • Meluselvitys_2017_alue_02_tieliikenne_L_Aeq_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_03_maantiet_L_Aeq_paiva
 • Meluselvitys_2017_alue_04_maantiet_L_Aeq_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_05_raitioliikenne_L_Aeq_paiva
 • Meluselvitys_2017_alue_06_raitioliikenne_L_Aeq_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_07_metro_L_Aeq_paiva
 • Meluselvitys_2017_alue_08_metro_L_Aeq_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_09_rautatiet_L_Aeq_paiva
 • Meluselvitys_2017_alue_10_rautatiet_L_Aeq_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_11_tieliikenne_L_den
 • Meluselvitys_2017_alue_12_tieliikenne_L_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_13_maantiet_L_den
 • Meluselvitys_2017_alue_14_maantiet_L_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_15_raitioliikenne_L_den
 • Meluselvitys_2017_alue_16_raitioliikenne_L_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_17_metro_L_den
 • Meluselvitys_2017_alue_18_metro_L_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_19_rautatiet_L_den
 • Meluselvitys_2017_alue_20_rautatiet_L_yo
 • Meluselvitys_2017_alue_yhteismelu_paiva

Meluselvitys 2017 ominaisuustiedot, tietotyypit ja niiden selite ja luotettavuustiedot tietopalveluissa

 • tietopalvelu_id (int). Kohteen yksilöivä tunniste. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • db_lo (decimal). Äänen alin desibeliarvo.
 • db_hi (decimal). Äänen ylin desibeliarvo.
 • datanomistaja (string). Aineiston omistaja. Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • paivitetty_tietopalveluun (date). Tietopalvelun tallennuspäivämäärä (yyyy-mm-dd). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • geom (GeometryPropertyType). Kohteen geometria.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Ylläpitäjän verkkosivusto https://kartta.hel.fi/avoindata
Lähde Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Julkaistu 15.11.2017
Lisätietoja
 1. https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikenne-ja-kartat/ymparistovaikutukset/julkaisu-04-17.pdf
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin kaupungin meluselvitys 2017. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut ja alkuperäinen tekijä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 16.04.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus