Aineisto sisältää Helsingin avouomat, eli joet, purot, ojat, norot sekä isoimpien avouomien putkitetut osuudet. Aineiston rakenne noudattaa HSY:n Hulevesitiedonhallinta-hankkeen (HUTI) tietomallia.

Aineisto on tuotettu vuonna 2022 paikkatietoaineistoihin perustuen. Aineiston tietolähteet on lueteltu täällä.

Pääasiassa leveydeltään yli 2-metriseksi uomaksi on luokiteltu kantakartalla kahdesta reunaviivasta muodostuvat uomat ja keskilinja on digitoitu kantakartan perusteella. Poikkeuksena Östersundom, jota on täydennetty peruskartan pohjalta ja leveydeltään yli 2 metriseksi on luokiteltu uomat, jotka keräävät vettä yli 75 hehtaarin alueelta perustuen HSY:n aineistoon. Helsingin rajan ylittävistä uomista Mätäjoki on digitoitu Vantaan kantakartan pohjalta. Östersundomin alueella Sipoon ja Vantaan puoleiset uomat on digitoitu karkealla tarkkuudella peruskartan pohjalta.

Alle 2 metriä leveät ojat on kopioitu muokkaamattomina kantakartalta, joten niiden ajantasaisuus ja paikkansapitävyys vaihtelee. Östersundomin alueen ojia on täydennetty korkeusmallin pohjalta.

Aineiston esikatselu Helsingin kaupungin karttapalvelussa.

Aineisto on ladattavissa useissa eri formaateissa, mm. JSON, KML, CSV, Esri Shape ja XML. Saatavilla olevat formaatit löytyvät aina palvelun GetCapabilities-kyselyn outputFormat-kohdasta. Lisätietoja ja -ohjeita WFS-kohteiden haku -oppaasta.

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

 • Avouomat

Tason ominaisuustiedot:

 • id: automaattisesti luotu yksilöivä tunnus.
 • uomatyyppi: kohteen uoman tyyppi. Joki = Yli 5m leveät uomat (Vantaan- ja Keravanjoki). Puro = Yhtenäiset uomaverkostot, joilla on luonnontilaisen kaltaisia osuuksia ja jotka ovat leveydeltään 2-5 m. Oja = Kantakartan alle 1m leveät uomat sekä kantakartan 2-5m leveät uomat, jotka sijaitsevat yhtenäisten purojen ulkopuolella tai ovat karttatulkintaan perustuen syntyneet ihmistoiminnan seurauksena. Noro = Elyn arvioon tai luontokartoitukseen perustuen noroksi luokiteltu uoma. Helsinkiin ei ole tehty kattavaa norojen kartoitusta. Osa noroista varmistettu Uhanalaiset- ja silmälläpidettävät luontotyypit paikkatietoaineistosta (2022).
 • keskileveys: perustuu kantakartan luokitukseen. 3 = yli 5 metriä. 2 = 2-5 metriä. 1 = Alle 2 metriä. Poikkeuksena Östersundom , jonka alueella 2-5m leveäksi on luokiteltu uomat, jotka keräävät vettä yli 75 hehtaarin alueelta perustuen HSY:n aineistoon.
 • lisätietoja: linkki uoman kohdesivulle luontotietojärjestelmässä.
 • maalaji: perustuu Helsingin uuteen maaperäkarttaan (Julkaistu 2017, päivitetty 2022). Uomien osuuksille määritetty maalaji paikkatietoanalyysin perusteella.
 • pituus: uoman osuuden pituus metreinä kahden desimaalin tarkkuudella.
 • sillanalitus: ei koske alle 2 metriä leveitä uomia.Perustuu HSY:n rumpu- ja silta-aineistoon. Avouoman geometria on yhtenevä silta-aineiston geometrian kanssa (snapping). Uoman osuudet, jotka kulkevat sillan alla saavat arvon 1.
 • rummussa: ei koske alle 2 metriä leveitä uomia. Perustuu HSY:n selvityksen rumpu- ja silta-aineistoon. Avouoman geometria on yhtenevä rumpuaineiston geometrian kanssa (snapping). Uoman osuudet, jotka kulkevat rummussa tai putkessa saavat arvon 1.
 • luonnontila: perustuu Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit -aineistoon. Koskee vain inventoituja uomien osuuksia.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu
Julkaistu 18.05.2022
Lisätietoja
 1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=499
Kategoriat
Datakokoelmat
Avainsanat
Alueet
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: Helsingin avouomat. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Kaupunkitila ja maisemasuunnittelu. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 02.03.2024 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.
comments powered by Disqus