Datavarannot avoimiksi


Valtionhallinnon roadmap

Teksti Petja Partanen

Valtionhallinto käynnisti huhtikuussa 2013 avoimen tiedon ohjelman. Valtionhallinnon avoin data kootaan yhteiseen dataportaaliin HRI:n esimerkin mukaisesti.

Hallitus näytti huhtikuussa 2013 vihreää valoa valtionhallinnon tietovarantojen avaamiselle vuosina 2014-2017.

“Valtio voi kompensoida tulojen menetyksiä ja teknisten rajapintojen rakentamista niille tietovarantojaan avaaville virastoille, joilla on siihen valmiudet”, JulkICT-toiminnon johtaja Timo Valli valtiovarainministeriöstä iloitsee.

Kolmeen peräkkäiseen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite edistää julkisen tiedon avaamista. Käytännön toimet ovat usein tyssänneet rahaan. Esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallitus saa huomattavia myyntituloja tiedon myynnistä. Vuosi sitten avattujen Maamittauslaitoksen kartta-aineistojen avaaminen vei arvioilta 1,5 miljoonan euron maksutulot, mutta ilmaisten aineistojen käyttö on lisääntynyt hurjasti.

“Virastojen maksutulot ovat olleet yhteensä noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Yksittäiset virastot saattavat menettää rahaa, mutta kansantalous hyötyy datan avaamisesta, neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen pohtii.

Monet virastot ovat jo edenneet tiedon avaamisessa. Kesällä 2013 avautuvat Ilmatieteen laitoksen sääaineistot.

“Tietovarantojen avaamista jatketaan tilastoaineistoilla, yritystiedoilla, liikenne- ja viestintädatalla sekä lentokenttähavainnoilla”, kertoo Timo Valli.

Valtakunnallinen dataportaali pystyyn

Osa rahoituksesta käytetään huhtikuussa 2013 käynnistyvän avoimen tiedon ohjelman toteutukseen. Tietovarantojen avaamista edistetään muun muassa valtakunnallisella dataportaalilla.

“Tavoitteena on pystyttää koko maan kattava datahakemisto, samaan tapaan kuin HRI-hanke on tehnyt pääkaupunkiseudulla. Meidän kannattaa varmasti hyödyntää myös HRI:n käyttämää teknologiaa”, Timo Valli kertoo.

Hankkeessa kehitetään myös avointa hallintoa ja uusien työkalujen käyttöä, sillä avoimen datan kehittäjäyhteisö halutaan mukaan vuoropuheluun.

“Avoimen datan ohjelman ja dataportaalin kehittämistyössä tullaan hyödyntämään verkkofoorumeita ja suunnitelmat tulevat kehittäjäyhteisön kommentoitavaksi”, neuvotteleva virkamies Mikael Vakkari kertoo.

Suunnitteilla on myös julkisen hallinnon oma kokeiluympäristö JulkICT Lab. Kokeiluympäristössä hallinnon sähköisiin palveluihin tyytymättömät voivat rakentaa omia ehdotuksiaan avoimen lähdekoodin työkaluilla.

“Yritykset, tai kuka tahansa, voisi kokeilla uusia palveluja”, Vakkari visioi.

JulkICT-toiminnon datanavaustavoitteet ovat kunnianhimoiset. Tavoitteena on, että kaikki keskeiset julkiset tietovarannot ovat kansalaisten, yritysten ja koko yhteiskunnan käytettävissä tällä vuosikymmenellä.

Nyt meille on annettu lähtökäsky ja rahoitus on olemassa”, Valli toteaa.

Julkisen hallinnon ICT-strategian painopisteenä
avoin tieto


Historian ensimmäinen valtion- ja kuntahallinnon ICT -strategia etsii ratkaisuja julkishallinnon IT-haasteisiin.

Jo paperin nimi, Palvelut ja tiedot käytössä, naulaa tavoitteen. Kansalaisilla on käytössä sujuvat sähköiset palvelut, eikä heitä rasiteta turhalla hallinnolla. Strategiapaperi konkretisoi myös hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen: “Julkiset tietoaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäväksi.”

Strategian mukaan keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot tulee olla avoimesti saatavilla verkosta vuoden 2014 loppuun mennessä, koneluettavassa muodossa. Hallinnon sisällä maksuja tiedon luovuttamisesta ei peritä, eikä mieluusti muiltakaan. Käytännön toimia vauhdittamaan käynnistetään Avoimen tiedon ohjelma.

26749.jpg

LVM pisti toimeksi

Liikenne- ja viestintäministeriön tiekartta lupaa paljon avoimen datan hyödyntäjille.

Tulevien vuosien taloutta suunnitteleva valtiovarainministeriö pyysi keväällä 2012 ministeriöitä selvittämään, mitä tietovarantoja ne aikovat avata ja missä aikataulussa.

Avoin tieto liikenteessä ja viestinnässä -raportti esittelee selkeän tiekartan liikenteen ja viestinnän hallinnonalalle.

Nyt avoimia aineistoja on vähän, mutta aineistojen avaaminen on käynnissä kaikissa virastoissa, todetaan Liikenne- ja viestintäministeriön raportissa. Suunnitelmissa on, että vuonna 2017 avointa maksutonta dataa ovat muun muassa navigointiin kelpaavat merikartat. Ilmatieteen laitos tarjoilee säähavaintoja ja -ennusteita avoimena datana kesästä 2013 alkaen.

Valtakunnallinen joukkoliikenteen reitti- ja aikatauluaineisto avattiin jos syksyllä 2012 Apps4Finland-kilpailun yhteydessä. Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo tehdä kehittäjäyhteisöjen avoin data -kilpailuihin osallistumisesta pysyvän käytännön hallinnonalalle.

Uutta on myös Beta-toimintamalli, jossa tietoaineistot luovutetaan hyödyntäjäyhteisön käyttöön jo varhaisessa vaiheessa, vaikka tietoaineisto ei olisikaan lopullisessa muodossaan.

Liikennevirasto julkaisee uusia kokeilullisia palveluita ja avaa uusia datalähteitä sivustolla
beta.liikennevirasto.fi

betaliikennevirasto.tiff

Teoksen tekstit on lisensoitu HRI-nimeä -lisenssillä. Teoksen uudelleenkäytön yhteydessä pitää mainita sekä tekstin kirjoittaja (Petja Partanen tai Terhi Upola) että rahoittaja (Helsinki Region Infoshare -palvelu). 

EU-direktiivit

2003

Euroopan unionin PSI-direktiivi (2003/98/EY)

Helpottaa julkisen sektorin tiedon uudelleen käyttöä.

2007

EU:n INSPIRE-direktiivi (2007/2/EY)Paikkatietoaineistot saataville yhtenäisessä muodossa kaikissa EU-maissa

2013

Tulossa

Uusi PSI-direktiivi
Perusperiaate: kaikki julkinen tieto on uudelleenkäytettävissä kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Kansalliset päätökset

2011

Maaliskuu

Valtioneuvoston periaatepäätös

Hallituksen periaatepäätös julkishallinnon digitaalisten tietoaineistojen saatavuudesta.

Tietoaineistojen tulee olla avoimesti saatavilla ja uudelleenkäytettävissä yhtenäisin, selkein ja kaikille tasapuolisin ehdoin.

Aineistojen tulee olla pääsääntöisesti maksuttomia.

2011

Kesäkuu

Hallitusohjelma
Tietovarantojen avaaminen hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi.
http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma

Toimenpiteet

2012

Helmikuu
Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt

Työryhmän loppuraportti

Ehdotus julkisen hallinnon avoimen datan lisenssimalliksi

Ehdotus tietoluovutusten maksuja koskevista periaatteista

2012
Marraskuu

Julkisen hallinnon
ICT-strategia

JulkICT-strategiaehdotus

2013
Helmikuu

21 polkua
kitkattomaan Suomeen

ICT 2015 –työryhmän raportti

2013
Huhtikuu

Avoimen tiedon ohjelma

Toimenpidesuunnitelma, mitä kolmen seuraavan vuoden aikana tehdään julkisten tietovarantojen avaamiseksi.

2013
Huhtikuu

Open Government Partnership

Suomi liittyy avoimen hallinnon kumppanuushankkeeseen.