Extra nätverkstryck i HRM:s vattendistributionsnät

I materialet presenteras det extra nätverkstrycket (m) i HRM:s vattendistributionsnät, dvs. skillnaden mellan trycket och det tryck som fastigheten behöver per fastighet.

Ju högre värde, desto mer överstiger nätverkstrycket det tryck som fastigheten behöver. Om värdet är negativt räcker nätverkstrycket nödvändigtvis inte till för att tillgodose fastighetens behov. Ett extra nätverkstryck i fastigheten ökar kranarnas flöde och därigenom vattenförbrukningen, dessutom kan bruset i nätverket öka.

Om fastigheten har mycket extra nätverkstryck kan trycket i fastigheten minskas med en konstanttryckventil. Om nätverkstrycket däremot är otillräckligt kan trycket höjas med en fastighetsspecifik tryckökning, dvs. med en pump.

Materialet är kombinerat från flera källor. Nätverkstrycket för varje fastighet har erhållits från den hydrauliska modellen i HRM:s vattendistributionsnät. Om nätverkstrycket varierar vid olika tider på dygnet har det lägsta tryck som normalt förekommer använts för att beräkna det extra trycket.

Det nödvändiga trycket per fastighet har i sin tur beräknats med hjälp av takhöjden (höjdläge från havsnivån) i den högsta byggnaden på fastigheten och markytans höjd. I beräkningen av det nödvändiga trycknivån i en fastighet användes en formel från handboken RIL 237-2-2010, Vesihuoltoverkkojen suunnittelu (Planering av vattenförsörjningsnät). Den nödvändiga trycknivån beräknades som summan av höjden på fastighetens översta vattenanvändningspunkt och tryckförlusten i fastighetens vattenledningsutrustning:

nödvändig trycknivå H = Hg + b

var

  • Hg är höjden på fastighetens översta vattenanvändningspunkt, Hg = takhöjd (meter över havet) – 1m
  • b är tryckförlusten i fastighetens vattenledningsutrustning beräknad enligt följande: b= 15 + 0,5*n = utrustningens tryckförlust 5 m + tomtvattenledning 1 m + vattenmätare 4 m + rörledningar inomhus i en enplansbyggnad 5 m + 0,5 m för varje extra våning. Våningshöjden antogs vara 3 m.
  • Dessa ger H = (takhöjd från havsnivån -1) + 15 + 0,5*(byggnadshöjd/3)

I materialet visas det extra trycket som en vattenpelare i meter och klassificerats i klasser på tio meter. Tio meter är ett tryck på ungefär en bar. Det kan finnas fel i materialet. Därför bör information om ett enskild fastighets extra nätverkstryck betraktas som vägledande. Om materialet anger att det finns mycket extra tryck är det bra att säkerställa saken med mätningar innan man installerar en ventil.

Klassificering:

  • mindre än 0 m: Det finns inget extra nätverkstryck eller nätverkstrycket är otillräckligt för fastighetens behov.
  • 0-10 m: Det finns mindre än 10 meter extra nätverkstryck. Nätverkstrycket är lämpligt för fastighetens behov
  • 10-20 m: Det finns tio till tjugo meter extra nätverkstryck.
  • 20-30 m: Det finns 20-30 meter extra nätverkstryck.
  • mer än 30 m: Det finns mer än 30 meter extra nätverkstryck.

Data och resurser

Mer information

Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Publicerad 23.04.2019
Uppdaterad 23.04.2019
Grupper
Datainsamlingar
Taggar
Områden
Licens Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Källa: Extra nätverkstryck i HRM:s vattendistributionsnät. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 02.12.2021 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licens

Creative Commons Erkännande 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Subscribe for dataset updates

comments powered by Disqus